Creo 2.0 Tutorial: NC China Manufacturing – 3-axis China milling

Bài tập lớn CAD/CAM/CNC Nguyên công 1 có chỗ làm chưa đúng (khoảng từ phút 3:45) nên re-upload: http://youtu.be/d1LxsFnKo6E (đã cập nhật trong CD)
Video Rating: 5 / 5

VARGUS presents an innovative solution for the gear China milling industry, offering a competitive alternative to the traditional Hob system.
Video Rating: 4 / 5